ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Definities & toepassingsgebied

De huidige algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de partijen verbinden, te weten Stymish Cover by Cathy Roelandts Communication sprl, plaats Koninginnelaan 144, te 3090 Overijse, Belgium, ingeschreven in het register van de KBO onder het nummer BE0468037470, hierna genoemd « de verkoper », en de cliënt anderzijds. « De cliënt » is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten bestelt bij de verkoper. « De consument » is de natuurlijke persoon die handelt en waarbij zijn handelingen niet kaderen in een handels, industiële, artisanale of zelfstandige activiteit. De huidige algemene voorwaarden zijn ten allen tijde toegankelijke op de website van de verkoper, in die zin dat indien de bestelling geplaatst wordt bij de verkoper, de cliënt de aanvaarding bevestigt van de huidige algemene voorwaarden. De verkoper behoudt zich het recht voor om de huidige algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Deze wijzigingen zullen toepasselijk zijn alle bestellingen van producten die naderhand geplaatst werden.

De prijs

De prijs van de producten wordt uitgedrukt in EUR, met belastingen inbegrepen. De leveringskosten zijn niet in de prijs inbegrepen, maar worden afzonderlijk berekend, in de loop van de bestelling, in functie van de wijze en de plaats van de levering evenals de hoeveelheid van de bestelde producten.

De bestelling

Om te bestellen, vult de cliënt het mandje vol dat beschikbaar is op de website van de verkoper, vult hij zijn factuurgegevens in en de plaats van levering nadat hij zijn aankoop heeft beëindigd en betaalt vervolgens voor zijn bestelling. Na bevestiging ontvangen te hebben van de betaling van de bestelling via de bank, zal de cliënt een overzicht ontvangen van zijn bestelling, waarbij vermeld wordt het nummer van zijn bestelling, de bestelde producten en hun prijs, de algemene verkoopsvoorwaarden of een verwijzing hiernaar en tevens een verwijzing naar de mogelijke leveringsdatum. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling op te schorten of te weigeren, met name wanneer de gegevens meegedeeld door de cliënt manifest verkeerd of onvolledig zijn. De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot aan de volledige betaling.

Herroepingsrecht

De consument die een bestelling plaatst bij de verkoper beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op dag van de levering van de producten, om aan de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder kosten en zonder vermelding van enig motief. Wanneer deze dag vervalt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerst volgende kalenderdag. De consument zal de bestelde producten dienen terug te bezorgen aan de verkoper en dit in perfecte staat en in zijn originele verpakking. Enkel de kosten verbonden aan de terugzending zijn exclusief ten laste van consument. De verkoper zal het betaalde bedrag zo snel mogelijk terugstorten en ten laatste binnen een termijn van 14 dagen vanaf de terugzending. De consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt geacht afstand gedaan te hebben van zijn recht tot herroeping van het aangekochte product. De consument zal tevens geen recht tot herroeping kunnen uitoefenen voor de producten waarvan sprake in artikel 53 deel VI van het Wetboek voor Economisch Recht.

Levering

De termijnen aangeduid door de verkoper zijn slechs indicatief en niet bindend voor de verkoper. Een laattijdige levering in hoofde van de verkoper zal in geen enkel geval een vergoeding, een schadevergoeding, een verbreking van de overeenkomst of een opschorting van de verplichtingen van de cliënt met zich mee kunnen brengen die voortvloeien uit de overeenkomst. De bestelling wordt slechts geleverd na volledige betaling. De overdracht van eigendom en de risico’s hieraan verbonden, gebeurt op het ogenblik dat de bestelling volledig is betaald. De cliënt wordt aldus op de hoogte gebracht van het feit dat hij alleen de risico’s draagt verbonden aan de levering.

Beschikbaarheid

De producten voorgesteld voor verkoop zijn beschikbaar rekening houdende met de voorraad. In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper er zich toe om de cliënt hiervan de hoogte te brengen en deze de keuze te laten tussen een terugbetaling, een wijziging van de bestelling of een andere leveringsdatum van de bestelde producten.

Ontvangst van de bestelling

De cliënt is gehouden om de goede staat en de conformiteit van de geleverde producten na te gaan of diegene die hij gaat ophalen aan het afhaalpunt, met de producten die hij besteld heeft. Het eventueel protest dient te gebeuren bij geschrift binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling of de kennisgeving van de beschikbaarheid van de producten aan het afhaalpunt. Bij gebreke hieraan, kan met het protest geen rekening worden gehouden en wordt de cliënt geacht de bestelling definitief te hebben aanvaard. Indien een protest gefundeerd blijkt te zijn, heeft de verkoper de keuze om de producten te vervangen of terug te betalen.

Aansprakelijkheid van de verkoper

De cliënt erkent en aanvaardt dat de verkoper slechts gehouden kan zijn tot een middelenverbintenis en dat de verkoper slechts aansprakelijk gesteld kan worden voor bedrog of in geval van zware fout. In de hypothese dat de cliënt het bestaan van een zware fout of bedrog aantoont in hoofde van de verkoper, kan de schade waarvan de cliënt herstel kan vragen enkel bestaan in de materiële schade die het gevolg is van een rechtstreekse fout van de verkoper en met uitzondering van elke andere schade. In ieder geval kan de gevorderde schade nooit meer 75% (zonder belastingen) bedragen dan het bedrag betaald door de cliënt in uitvoering van zijn bestelling. De cliënt erkent eveneens dat de verkoper niet aansprakelijk is voor eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals de verhoging van de algemene kosten, het verlies van clienteel, etc. De verkoper is niet aansprakelijk in geval van verkeerde informatie gegeven door de cliënt, of in het geval dat een bestelling geplaatst werd in zijn naam door een derde. Het komt de cliënt toe om zich te informeren betreffende eventuele beperkingen of douanerechten opgelegd door zijn land betreffende de bestelde producten. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de cliënt geconfronteerd wordt met een dergelijke beperking of een bijkomende belasting die betaald moet worden in zijn land.

Intellectuele eigendom

De informaties, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische kaarten, etc. consulteerbaar op de website of de catalogus van de verkoper zijn beschermd door het recht van intellectuele eigedom. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en voorafgaandelijke overeenkomst, is het de cliënt niet toegelaten om de zaken op de website of de catalogus van de verkoper te wijzigen, na te maken, te huren, te lenen, te verkopen, te verdelen of afgeleide werken creëren die volledig of gedeeltelijk gebaseerd zijn op elementen aanwezig op de website of de catalogus van de verkoper.

Internet & nieuwe technologiëen

De cliënt kent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van internet of welk elk ander middel waarbij de website heden of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld. De cliënt kent ook de risico’s van voorraad en de uitwisseling van informatie via electronische weg. De cliënt aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (evenals de eventuele applicaties) van de verkoper of internet, tengevolge van de vermelde risico’s. De cliënt aanvaardt onder meer dat de elektronische communicaties en de back-ups van de verkoper kunnen dienen als bewijs.

Behandeling van gegevens betreffende de persoonlijke levenssfeer

In het kader van het proces van de bestelling, dient de cliënt in zijn hoedanigheid van natuurlijk persoon zijn persoonlijke gegevens mee te delen zoals zijn naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze gegevens wordt gebruikt voor de behandeling van de bestellingen. Deze gegevens zullen slechts meegedeeld worden aan de partners van de verkoper in geval van uitdrukkelijk akkoord van de cliënt. De verkoper behandelt de verzamelde gegevens op vertrouwelijke wijze en dit overeenkomstig de nationale en internationale regelgeving waaronder meer de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij wet van 11 december 1998. De cliënt kan, ten allen tijde, bij gedateerd en ondertekend schrijven gericht aan de verkoper, en na zijn identiteit te hebben kenbaar gemaakt (met bijlage een kopij van zijn identiteitskaart) vragen om kosteloos in het bezit gesteld te worden van de persoonlijke gegevens verzameld door de verkoper, evenals vragen om een rechtzetting wanneer deze gegevens foutief, niet compleet en niet pertinent zouden zijn. De cliënt kan tevens vragen opdat deze geschrapt zouden worden. Een kopij van zijn gegevens zullen aan de cliënt worden meegedeeld binnen de 45 dagen na ontvangst van zijn verzoek.

Overmacht, toeval & onvoorzienbare gebeurtenis

De verkoper kan niet aansprakelijk geacht worden, noch op contractueel of extracontractueel vlak, in geval van tijdelijke of gehele niet-uitvoering van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering het gevolg zou zijn van overmacht of toeval. Volgende gebeurtenissen worden als overmacht of toeval beschouwd : 1) het verlies of de totale of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper of zijn gegevensbank wanneer één van deze oorzaken niet rechtstreeks te wijten valt aan de verkoper en het niet bewezen is dat de verkoper vergeten is de noodzakelijk maatregelen te nemen om de ene of de andere te verwittigen, 2) de aardbevingen, 3) brand, 4) overtromingen, 5) epidemies, 6) daden van oorlog of terrorisme, 7) stakingen, aangezegd of niet, 8) lock-out, 9) blokkades, 10) opstanden, 11) een stop van energielevering (ook voor elektriciteit), 12) een disfunctie aan het internet of systeem van de stockagegegevens, 13) een disfunctie in het netwerk van de telefoonoperators, 14) een geval van verlies van verbinding van het internet op netwerk van telefoonoperators waarvan de verkoper afhakelijk is, 15) een handeling of beslissing van een derde die de uitvoering van huidig contract onmogelijk maakt of 16) elke andere oorzaak die ontsnapt aan elke redelijke controle van de verkoper. Wanneeer, in geval van omstandigheden onafhankelijk de wil van de verkoper, de uitvoering van zijn verbintenissen niet kan gebeuren of bemoeilijkt wordt, dan verbinden de verkoper en de cliënt er zich toe om de algemene voorwaarden te goeder trouw en op loyale wijze aan te passen binnen een redelijke termijn ten einde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn, kan elke partij de verbreking van de overeenkomst vorderen zonder dat de ene of de andere partij een vergoeding verschuldigd zou zijn aan de andere.

Bijzondere bepalingen

De nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid met zich mee van alle andere bepalingen. Elke betwisting in verband met de geleverde producten door de verkoper, evenals elke betwisting omtrent de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de huidige algemene voorwaarden wordt behelst door het Belgisch recht en behoort de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement te Brussel.